Alapítói nyilatkozat

ÉRTÜNK ÉRTETEK a hiteles párt 

I. 

A magyarság a Szent Korona országának államalkotó népe, mely állam működését szabályozó elsődleges eszmerendszer a Szent Korona Alkotmány (továbbiakban: Alkotmány). Az egyes ember tekintetében a magyar nemzethez tartozás megvalósulásának szintjei közül a lelki és tudati síkot tekinti mérvadónak, szemben a politikai, származási vagy jogi meghatározásoknak történő megfelelésekkel.

II. 

Alkotmányunk alapján Magyarország egy és oszthatatlan, mindenkor független állam. Az ország trianoni békediktátum által történő feldarabolásával a magyar nemzetnek és Magyarországnak okozott anyagi, erkölcsi, morális, tudati, nemzetközösségi és minden további nem anyagi károkat, mind a jelenben a nemzetközi jog biztosította lehetőségek érvényesítésével, mind a jövőben, történelmi lehetőségektől függően, orvosolni kívánjuk.

III. 

A nemzeti érdek mindenek előtt való, melyeket az alábbiakban definiálunk:

1. Teljes állami önrendelkezés, mely gazdasági, jogrendi és kulturális értelmű. Bármilyen államközi szövetségben való részvétel esetén, a szövetségen kívüli lehetőségekhez képest tényszerűen bizonyíthatóan előnyösebb helyzet kiharcolása a cél, hazánk érdekeinek erőteljes érvényesítése. Ennek következményeként a nemzetközi szervezetekkel, szövetségekkel kötött nyilvános és titkos együttműködési és csatlakozási szerződések felülvizsgálata elengedhetetlen, különös tekintettel az Európai Unióra és a NATO-ra.

2. Az emberi társadalmak alapegysége a család, amely az egész társadalom számára másképp nem pótolható feladatokat lát el. A család egy nő és egy férfi szövetségének, és velük együtt élő gyermekek egysége. A társadalom következő lépcsője a települési szintű szervezettség, majd a térségi, országos, és amennyiben a mindenkori országhatár nem azonos a nemzethatárokkal, akkor a végső a nemzet-társadalmi szervezettség.

3. A magyar nemzeti közösség erkölcsisége az ősi magyar hagyományokon, és a velük összhangban lévő krisztusi keresztény tanítás alapján áll.

IV. 

A döntések a magyar nemzetközösség érdekében születnek, ezért közösség-központúak, nem szolgálhatnak a közösség rovására egyéni vagy csoport érdekeket, vágyakat. Amennyiben politikai típusú szövetség, kormánykoalíció révén nyílik lehetőség a döntéseknek, megoldási javaslatoknak érvényt szerezni, úgy az Alapítói Nyilatkozatban és az Alapelvekben foglaltak következetes képviseletének feltétele mellett, az együttműködést alapvetésnek tartjuk. A döntéseknél a hosszú távú érdekek szem előtt tartása az elsődleges szempont. A közép, esetleg rövid távú érdekek csak válságos helyzetben kerülhetnek előtérbe.

V. 

Az Alkotmány helyreállítása, az ÉRTÜNK ÉRTETEK a hiteles párt működése során, az alábbi konkrétumok mentén határozható meg:

1. Működésünk során javaslatokat fogalmazunk meg a társadalmi-gazdasági élet minden fontos területére a fentebbi alapelvek szem előtt tartásával. Csakis olyan javaslatokat teszünk, amelyeket kellő felhatalmazás esetén meg is akarunk valósítani, s nem pusztán propaganda célokat szolgálnak. A javaslataink kidolgozása során igyekszünk felmérni és mérlegelni a létező legtöbb szakmai álláspontot. A szakpolitikai véleményeket és megoldási javaslatokat nem a javaslattevők pártállása szerint, hanem azok társadalmi hatásaira való tekintettel értékeljük.

2. Alapelvünk, hogy a társadalom minden tagjának, kicsinek és nagynak, hozzá kell járulnia a közösség gyarapodásához és fejlődéséhez a legjobb lehetőségei és tehetsége szerint. Ennek jellemző formája az aktív korosztályban a munka, mely erkölcsileg megalapozott, értékteremtő tevékenység, s minden érintettől elvárható, hogy ebben a tőle telhető legjobbat nyújtsa. Kiemelt fontossággal ide tartozik a nőknek a család összetartását, a gondoskodást és a következő generáció nevelését, fejlesztését szolgáló tevékenysége is.

3. A magántulajdont elismerjük, és ösztönözzük a tőkefelhalmozás erkölcsös formáit. Az állam alapvető feladata, hogy segítse a kreatív képességek és tevékenységek kibontakozását, s megakadályozza a szűk egyéni és csoportérdekek uralkodóvá válását.

4. Képviseljük a szociális értékeket és megjelenítjük a szociális érzékenységet, ugyanakkor természetesnek tekintjük, hogy a társadalom, az azt alkotó emberek képességei, lehetőségei és szorgalma alapján, rétegekre tagozódik. A különbségek csökkentésére ösztönözzük egymás önkéntes megsegítését, a társadalmi felelősségvállalást, a módosak részéről a gyengébbek, a szegényebbek, a tehetségek felkarolását. Mindezt egyes gazdasági szabályozásokban is érvényre juttatjuk. A szolidaritás elvét és gyakorlatát tartjuk helyesnek egyéni és közösségi szinten is, ami az összetartozás tudatára is jótékony hatással van.

Politikánk legfőbb igazodási pontja mindenkor az egyetemes magyar népet és nemzetet megtestesíteni hivatott Magyarok Világkongresszusa, illetve a VIII. Világkongresszus nemzet-meghatározása és Zárónyilatkozata, amely egyértelműen megfogalmazza a legfontosabb magyar nemzetstratégiai feladatot: helyreállítani a történelmi magyar alkotmány jogfolytonosságát, mert:

„Történeti alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet életképes magyar nemzet.” 

Budapest, 2016. március 17.